Přihláška nového pojištěnce k RBP

* (hvězdička) = povinný údaj, nutno vyplnit pro úspěšnou registraci

Bohužel, Váš prohlížeč nepodporuje spuštění JavaScriptu,
formulář nemůže být zpracován.
Povolit JavaScript lze v nastavení prohlížeče.

UPOZORNĚNÍ

V souladu s platnou zákonnou úpravou lze v obdobích od 1.4. - 30.6. a 1.10. - 31.12. použít tuto aplikaci pouze pro registrování pojištěnců – novorozenců, kteří se narodili matce, která je v den narození pojištěna u RBP, (není-li matka zdravotně pojištěna v ČR, jen je-li v den narození dítěte pojištěncem RBP otec novorozence).

Pojištěnci mohou podepsat přihlášku pouze v 1. a 3. čtvrtletí, stejně jako dítě, narozené v příslušném kalendářním roce. U tohoto dítěte nemusí být dodržen termín možné změny po 12 měsících.

Povinné údaje - označeny hvězdičkou

1. Poučení klienta k povinným údajům

Osobní údaje uvedené v této přihlášce jako „povinné“, budou zpracovány RBP, zdravotní pojišťovnou, Michálkovická 976/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 476 73 036, zapsanou v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 554 (dále jen „RBP“), za účelem řádného provádění veřejného zdravotního pojištění vyplývajícího ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění. Povinné osobní údaje budou uloženy u RBP po dobu trvání pojistného vztahu pojištěnce u RBP a dále po dobu nezbytně nutnou.

Správnost nakládání s osobními údaji garantuje pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontaktní adresa RBP, Michálkovická 976/108 Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, e-mail: dpo@rbp-zp.cz, tel.: 800 213 213.

Pojištěnec má právo požadovat od RBP přístup k osobním údajům týkajícím se pojištěnce a požadovat informace podle ustanovení článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“), jejich opravu ve smyslu článku 16 nařízení, popřípadě omezení zpracování podle článku 18 nařízení, a vznést námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení, jakož i právo na přenositelnost údajů podle článku 20 nařízení. Pojištěnec má dále právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem RBP a pojištěnec je povinen za daným účelem povinné osobní údaje poskytnout, v opačném případě by nebylo možno ze strany RBP dostát legislativnímu účelu zpracování. Pojištěnec si je vědom svého práva na to, aby RBP bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje a též práva na doplnění neúplných osobních údajů.

1. Pojištěnec - základní údaje

Číslo pojištěnce je většinou shodné s rodným číslem (r.č.), má 9 nebo 10 míst a má tvar RRMMDDXXXX.

! nepoužívejte lomítko !

Do 31.12.1953 je r.č. 9 místné, část za lomítkem má tři místa, čtvrté (poslední) místo je prázdné.

Od 01.01.1954 je r.č. 10 místné, těchto 10 čísel napsaných v uvedeném pořadí musí být dělitelno 11 beze zbytku (např. 5712301177 : 11 = 519300107).

Cizí státní příslušníci jsou registrováni pod číslem pojištěnce (taky 10 míst), které zdravotní pojišťovny generují. Cizí státní příslušníci mohou být pojištěni pouze v případě, že splňují jednu z podmínek:

  • trvalý obyt na území ČR
  • zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem v ČR

Jste-li cizí státní příslušník, nemůžete k přihlášení za pojištěnce RBP využít tuto aplikaci, musíte osobně navštívit kterékoliv kontaktní místo.

Zaškrtněte pouze v případě, že se jedná o novorozené dítě, které bude poprvé pojištěno, a to ode dne narození. Podmínkou je, že matka v době porodu byla pojištěna u RBP ZP.

V případě podpisu přihlášky od 01.01. do 31.03. příslušného roku bude pojištěncem RBP od 01.07. příslušného roku (následně pak lze podepsat přihlášku od 01.07. do 30.09. příslušného roku s platností pojištění od 01.01. následujícího roku)

Musí být přitom dodržena podmínka možné změny zdravotní pojišťovny jednou za 12 měsíců. V příslušném kalendářním roce může pojištěnec podepsat přihlášku jen jednou.

V období od 01.04. - 30.6. a 01.10. - 31.12. lze tuto aplikaci použít pouze pro pojišťování novorozenců, ostatní zájemci se pojišťovat nemohou, musíme respektovat platnou právní úpravu.

Pro novorozence tedy platí, že jsou dnem narození pojištěni u té ZP, u které je v den porodu pojištěna matka dítěte. Není-li matka zdravotně pojištěna v ČR, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec v den narození dítěte.

O změnu ZP dítěte narozeného v průběhu příslušného roku může zákonný zástupce v prvém roce požádat ve stejných termínech jako dospělí pojištěnci (01.01. – 31.03. a 01.07. – 30.09.), změna proběhne vždy k 01.07. příslušného kalendářního roku nebo 01.01. příštího roku.

Nemáte-li českou státní příslušnost, vyberte z nabídky.

pojištěnec je mladší 18-ti let a změnu pojišťovny může provést v případě, že dosáhl plnoletosti, např. sňatkem. (v opačném případě musí změnu provést zákonný zástupce). Zaškrtnutím tohoto pole potvrzujete, že jste dosáhl/a plnoletosti a tuto skutečnost doložíte příslušným dokladem.
pojištěnec je starší 18-ti let a je mu určen zákonný zástupce

1a. Zákonný zástupce

Číslo pojištěnce zákonného zástupce i jméno a příjmení zákonného zástupce je nutno vždy uvést u pojištěnců do 18 let (zákonný zástupce nemusí být pojištěncem RBP).

U novorozenců vždy uvést r.č., jméno a příjmení matky.

Je-li adresa zákonného zástupce jiná než adresa trvalého bydliště pojištěnce, je nutno adresu zákonného zástupce uvést ve formuláři.

Je-li zákonný zástupce u pojištěnce staršího 18 let, musí být vždy doloženo příslušné soudní rozhodnutí. Plná moc není dostačujícím dokladem.

Osoba je mladší 18-ti let. Zákonným zástupcem může být v případě, že osoba dosáhla plnoletosti, např. sňatkem. Zaškrtnutím pole potvrzujete, že jste dosáhl/a plnoletosti a tuto skutečnost doložíte příslušným dokladem.
adresa bydliště zákonného zástupce je odlišná od adresy bydliště pojištěnce
Bydliště zákonného zástupce

Vyplňte doplňující informaci např. dětský domov, P.O.BOX, u pana Nováka, atd.

2. Trvalé bydliště

Cizí státní příslušnícimohou být pojištěni pouze v případě, že splňují jednu z podmínek:

  • trvalý pobyt na území ČR
  • zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem v ČR

Jste-li cizí státní příslušník, nemůžete k přihlášení za pojištěnce RBP využít tuto aplikaci, musíte osobně navštívit kterékoliv kontaktní místo.

Vyplňte doplňující informaci např. dětský domov, P.O.BOX, u pana Nováka, atd.

3. Kontaktní adresa

kontaktní adresa je stejná jako trvalé bydliště

Vyplňte doplňující informaci např. dětský domov, P.O.BOX, u pana Nováka, atd.

4. Kategorie - úhrada pojistného

Vyberte příslušné kategorie pojištěnce jako plátce pojistného:

  • Stát - kategorie hrazené státem,
  • OBZP - osoba bez zdanitelných příjmů - samoplátce,
  • OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná - podnikatel, živnostník,
  • Zaměstnanec - osoba v zaměstnaneckém poměru.

4a. Stát

Zvolte příslušnou kategorii pojištěnce jako plátce pojistného:

4b. OBZP

Vyberte příslušnou možnost. Při výběru účtem uveďte číslo účtu, ze kterého budete hradit pojistné.

4c. OSVČ

Vždy se uvádí IČO (dle Živnostenského rejstříku) na 8 míst.

Vyberte příslušnou možnost. Při výběru účtem uveďte číslo účtu, ze kterého budete hradit pojistné.

Nevyhovuje-li ani jedna z možností, uveďte adresu podnikání shodnou s Živnostenským rejstříkem.

Vyplňte doplňující informaci např. dětský domov, P.O.BOX, u pana Nováka, atd.

4d. Zaměstnanec

Vyplňuje se, pokud je pojištěnec v zaměstnaneckém poměru, a to i u žen na mateřské (další) dovolené, pokud je žena vedena v mimoevidenčním stavu zaměstnavatele.

Název - vždy se uvede přesný název zaměstnavatele a druh společnosti (např. TATRA, a.s), nejlépe z pracovní smlouvy.

IČO - vždy se uvede IČO, nejlépe z pracovní smlouvy. IČO se uvádí na 8 míst, u organizací, které mají IČO kratší, se údaj nedoplňuje nulami před číslem.

VOJ - vnitřní organizační jednotka je dvojmístný kód u velkých organizací (např. TESCO), pokud organizace další vnitřní jednotky nemá, ponechá se 00.

Vyplňte doplňující informaci např. dětský domov, P.O.BOX, u pana Nováka, atd.

Nepovinné údaje

5. Kontaktní údaje

Slouží zejména pro ověření údajů v případě, že vzniknou problémy s registrací pojištěnce přes Centrální registr pojištěnců.

Je vhodné vyplnit, slouží zejména pro ověření údajů v případě, že vzniknou problémy s registrací pojištěnce přes Centrální registr pojištěnců.

6. Bývalá pojišťovna

Vyberte Vaši současnou zdravotní pojišťovnu. U novorozenců vyberte pojišťovnu, u které je registrována matka dítěte.

zaměstnance RBP
známých
lékaře
zaměstnavatele
marketingové akce
nadstandardy
ostatní
nechci uvádět

Vyberte Vaši současnou zdravotní pojišťovnu. U novorozenců vyberte pojišťovnu, u které je registrována matka dítěte.

Cizí státní příslušnícimohou být pojištěni pouze v případě, že splňují jednu z podmínek:

  • trvalý pobyt na území ČR
  • zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem v ČR

Jste-li cizí státní příslušník, nemůžete k přihlášení za pojištěnce RBP využít tuto aplikaci, musíte osobně navštívit kterékoliv kontaktní místo.